Regulamin Ośrodka Mamma Mia

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka Mamma Mia zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
  2. Na terenie Ośrodka Mamma Mia obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
  3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.
  4. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
  5. Osoby odwiedzające gości mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. od 9:00 do 22:00.
  6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w trakcie zameldowania, chyba, że strony wynajmujący i (najemca) ustalili inaczej. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 PLN.
  7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
  8. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
  9. Ośrodek Mamma Mia pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Dziwnów.
  10. Na terenie Ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
  11. Ośrodek Mamma Mia nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa parking jest przez ośrodek monitorowany.
  12. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oznacza przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
  13. Właściciele Ośrodka Mamma Mia nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
  14. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
  15. Rozpalanie grilla możliwe jest tylko w miejscu wyznaczonym przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest zagaszenia go.
  16. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, smażenia ryb (zakaz smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł) jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.
  17. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje obsługa Ośrodka Mamma Mia.
  19. Naszym gościom nie zapewniamy środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie dostępność ww.
  20. Na terenie domków zabronione jest:
  a. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  b. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  c. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  21. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
  22. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciał klienta spowodowane nienależytym korzystaniem z obiektu, ewentualne ubezpieczenie się należy do najemcy.
  23. Opuszczanie ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalanie z kierownictwem.
  24. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.
  25. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właściciela.
  26. Plac zabaw dla dzieci oraz basen przeznaczony jest do korzystania pod nadzorem dorosłych celem uniknięcia wypadków. Za niedopilnowanie dzieci, ewentualne wypadki odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie.
  27. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka, z zachowaniem segregacji.
  28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo i obsługa ośrodka, oraz stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.